Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

      ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้ e-Learning ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนได้ โดยการสมัครเป็นสมาชิกของระบบ แล้วสมัครเข้าเรียนในรายวิชา

          e-Learning เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และส่งผ่านองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้เรียนที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกันให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา  กระบวนการเรียนรู้จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างเหมาะสมและถูกนำไปใช้กับผู้เรียนทั้งในลักษณะของการศึกษาและการฝึกอบรม   โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ระบบ e-Learning ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติเสมือนกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาปกติ

ประเภทของรายวิชา

ช่างกลโรงงาน 
 กรรมวิธีการผลิต(ครูถารนัน ปี่แก้ว)บทคัดย่อ
 วิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
ช่างเชื่อมโลหะ 
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการอาชีพ(ครูสมควร สายโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 งานพลาสติก(ครูสมควร สายโพธ์ทอง)บทคัดย่อ
 งานชุบเคลือบผิวโลหะ(ครูสมควร สายโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 โลหะวิทยาการเชื่อม(ครูสมควร สายโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 ความแข็งแรงวัสดุ(ครูสมควร สายโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 วัสดุและโลหะวิทยา(ครูสมควร สายโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 การควบคุมคุณภาพ(ครูสมควร สายโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 โลหะวิทยาเบื้องต้น(ครูสมควร สายโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 งานทดสอบแบบทำลายสภาพ(ครูเรวัต กำบัง)บทคัดย่อ
 กฎหมายแรงงาน (ครูเรวัต กำบัง)บทคัดย่อ
 งานทดสอบวัสดุ (ครูเรวัต กำบัง)บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (ครูธรรมศักดิ์ นาคน้อย)บทคัดย่อ
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นบทคัดย่อ
ช่างไฟฟ้ากำลัง 
 วิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า (2104-2109) อ.คเชนท์บทคัดย่อ
 วิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมบทคัดย่อ
 เตรื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1บทคัดย่อ
 วงจรไฟฟ้า 1 (ครูคเชนท์)บทคัดย่อ
 วงจรไฟฟ้า 1 (ครูมนตรี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เครื่องรับโทรทัศน์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบโทรทัศน์ CCTV,CATV,MATVรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบโทรทัศน์ (ครูสมหมาย)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วงจรพัลซ์และดิจิตอลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โครงงาน (ครูสมหมาย)บทคัดย่อ
 ไมโครคอนโทรลเลอร์บทคัดย่อ
 การออกแบบวงจรดิจิตอลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ประสบการณ์วิชาชีพบทคัดย่อ
 วงจรพัลส์และดิจิตอล(ครูจันทรัสม์)บทคัดย่อ
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
ช่างก่อสร้าง 
เทคนิคพื้นฐาน 
 ชื่อรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้งต้นบทคัดย่อ
 งานฝีมือบทคัดย่อ
 วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมบทคัดย่อ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ครูฟิรดาวบทคัดย่อ
 3204-2011 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตบทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบทคัดย่อ
 Data Structure and Algorithmบทคัดย่อ
 การนำเสนอข้อมูลบทคัดย่อ
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายบทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบทคัดย่อ
 ภาษา Cบทคัดย่อ
 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(OS)บทคัดย่อ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)บทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 วิชาโครงการ (Project)บทคัดย่อ
 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้นบทคัดย่อ
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมบทคัดย่อ
การบัญชี 
 งานสารบรรณบทคัดย่อ
 บัญชีเบื้องต้น 1บทคัดย่อ
 บัญชีต้นทุน 1บทคัดย่อ
สามัญ-สัมพันธ์ 
 วิชาการเงินส่วนบุคคล (2001-0006)บทคัดย่อ
 วิชาวิทยศาสตร์ประยุกต์ (2000-1421)บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2000-1220บทคัดย่อ
 สมการกำลัง 2 (ครูจันทรัสม์ ดวงจันทร์)บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1บทคัดย่อ
การสร้างบทเรียน e-Learning โดยครูพนม 
 การสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย moodleบทคัดย่อ


ข้ามบล็อค 6

1.ให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิก
2.รอการยืนยันการเป็นสมาชิก
3.ให้นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในรายวิชาที่ต้องการ
4.เข้าเรียน และทำกิจกรรมตามที่ผู้สอนกำหนด
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนต่างๆได้

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
วันนี้ อาทิตย์, 4 ธันวาคม 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
แสดงหรือซ่อนบล็อค

ค้นกระดานเสวนา

ข้ามบล็อค 8
แสดงหรือซ่อนบล็อค

สมาชิกออนไลน์

ข้ามบล็อค 9
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี