การออกแบบวงจรดิจิตอล
(3105-2207)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: นายสมหมาย จุเรศ


3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3)
(Digital Circuit Design)
คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติ การออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล โดยการเลือกใช้ดิจิตอล ไอซีมาสร้างวงจรอย่างประหยัด การออกแบบวงจรเข้ารหัสแบบต่าง ๆ การต่อไอซีเข้ารหัสเพื่อขยายอินพุตแบบต่าง ๆ วงจรคีย์บอร์ดพื้นฐานแบบต่าง ๆ การออกแบบวงจรถอดรหัสเพื่อเลือกอุปกรณ์หรือหน่วยความจำแบบต่างๆ การขยายและการประยุกต์ใช้งานไอซีหน่วยความจำ, การออกแบบวงจรประมวลผลข้อมูล วงจรเปรียบเทียบข้อมูล วงจรแปลงรหัสข้อมูล วงจรนับ วงจรควบคุม การต่อบัฟเฟอร์และวงจรขับ วงจรแสดงผลDot Matrix การรับ-ส่งข้อมูลโดยลดจำนวนสายนำสัญญาณด้วยระบบมัลติเพล็กซ์, เทคนิค Tri-state, การรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม ฯลฯ การออกแบบวงจรโดยใช้ไอซีดิจิตอลเพื่อประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ในงานอาชีพ การ ออกแบบและการใช้งาน PAL, GAL, CPLD, FPGA